Αρχή της Αναγνώρισης Λογιστικών Γεγονότων μετά την κατάρτιση του Ισολογισμού (Recognition of post balance sheet events principle)

Αρχή της αναγνώρισης λογιστικών γεγονότων μετά την κατάρτιση του Ισολογισμού είναι μια λογιστική αρχή που καθορίζει πως αντιμετωπίζονται γεγονότα που συνέβησαν μετά την ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού και πριν αυτός εγκριθεί από το αρμόδια διοικητικά όργανα της επιχείρησης.

Σύμφωνα με την αρχή αυτή:

  1. εφόσον τα ανωτέρω γεγονότα επηρεάζουν σημαντικά τα στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού που έχουν καταγραφεί την ημερομηνία του Ισολογισμού, πραγματοποιείται προσαρμογή των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού
  2. εάν τα λογιστικά γεγονότα δεν επηρεάζουν σημαντικά τα στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού, κρίνονται όμως σαν ενδιαφέροντα στοιχεία, δεν θα γίνεται προσαρμογή αλλά θα αναφέρονται σαν παρατηρήσεις ώστε να μην επηρεάσουν την ικανότητα του αναγνώστη του Ισολογισμού να σχηματίσει ακριβή εικόνα για την πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχείρησης.

Οι πιο βασικές και σημαντικές λογιστικές αρχές είναι: