Αναχρηματοδότηση (Refinancing)

Αναχρηματοδότηση δανείου είναι η αποπληρωμή ενός υπάρχοντος δανείου, χρησιμοποιώντας χρήματα από ένα νέο, συνήθως ίδιου μεγέθους, βάζοντας ως ενέχυρο το ίδιο περιουσιακό στοιχείο. […]