Reflection Effect (Reflection effect)

Reflection effect ονομάζεται η διαφορετική στάση που τηρούν οι επενδυτές απέναντι στον κίνδυνο στο χώρο των κερδών και απέναντι στο κίνδυνο στο χώρο των ζημιών. […]