Αντιλογισμός (Reversal entry)

Αντιλογισμός είναι μια καταχώρηση ημερολογιακής εγγραφής στη Λογιστική, που είναι αντίστροφη μιας λάθος εγγραφής. Η εγγραφή του αντιλογισμού ακυρώνει όλη την αρχική εγγραφή (πλήρης αντιλογισμός) ή τμήμα της (μερικός αντιλογισμός). […]