Ρήτρα Ανωτέρας Βίας (Act of god clause)

Ρήτρα ανωτέρας βίας είναι μια ρήτρα ασφαλιστηρίου συμβολαίου, με την οποία απαλλάσσεται ο ασφαλιστής από την υποχρέωση αποζημίωσης σε περιπτώσεις ζημιών που προκλήθηκαν λόγω ανωτέρας βίας.

Aσφαλιστικό Συμβόλαιο / Ασφάλεια Ατυχημάτων (Accident insurance)

Ασφαλιστικό συμβόλαιο / Ασφάλεια ατυχημάτων είναι η ασφάλεια που καλύπτει σωματικές βλάβες ή θάνατο εργαζομένου που προέρχεται από ατύχημα. Υπάρχουν διάφοροι τύποι ασφαλειών προσωπικών ατυχημάτων με […]