Αδειοδότηση (Licensing)

Αδειοδότηση είναι η νομική διαδικασία με την οποία ένας δικαιούχος μεταβιβάζει σε ένα άλλο πρόσωπο το δικαίωμα παραγωγής και εκμετάλλευσης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, έναντι αμοιβής. […]

Δικαίωμα Εκμετάλλευσης (Royalty)

Δικαίωμα εκμετάλλευσης είναι η πληρωμή που γίνεται για το δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων, ευρεσιτεχνιών, πνευματικών δικαιωμάτων έργων, franchises, ειδικών προνομίων ή φυσικών πόρων. […]