Αδειοδότηση (Licensing)

Αδειοδότηση (licensing) είναι η νομική διαδικασία με την οποία ένας δικαιούχος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) μεταβιβάζει σε ένα άλλο πρόσωπο το δικαίωμα παραγωγής και εκμετάλλευσης ενός προϊόντος, μιας πατέντας, μιας τεχνολογίας ή μιας υπηρεσίας, έναντι αμοιβής.