Ανοικτή Πώληση / Θέση Πώλησης (Short selling / position)

Ανοικτή πώληση (short selling) είναι μία τεχνική που χρησιμοποιείται από τους επενδυτές με σκοπό να κερδίσουν από την πτώση των τιμών χρεογράφων, δανειζόμενοι περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν στην κατοχή τους.