Απλοποίηση (Simplification)

Απλοποίηση είναι ο ευριστικός κανόνας που οδηγεί τους επενδυτές στο να αγνοούν προοπτικές με εξαιρετικά μικρές πιθανότητες πραγματοποίησης και να θεωρούν ως βέβαιες προοπτικές με εξαιρετικά μεγάλες πιθανότητες πραγματοποίησης. […]