Απλοποίηση (Simplification)

Απλοποίηση είναι ο ευριστικός κανόνας που οδηγεί τους επενδυτές στο να αγνοούν προοπτικές με εξαιρετικά μικρές πιθανότητες πραγματοποίησης και να θεωρούν ως βέβαιες προοπτικές με εξαιρετικά μεγάλες πιθανότητες πραγματοποίησης.

Οι επενδυτές έχουν περιορισμένες πιθανότητες να αντιλαμβάνονται ακραία γεγονότα και έτσι γεγονότα με πολύ μικρή πιθανότητα τείνουν είτε να αγνοούνται είτε να υπερσταθμίζονται.

       Παράδειγμα:
       Μία προοπτική κέρδους 101€ με πιθανότητα 49% είναι πολύ πιθανό να στρογγυλοποιηθεί σαν προοπτική κέρδους 100€ με πιθανότητα 50% ή ένα αποτέλεσμα που θεωρείται εξαιρετικά απίθανο (0,1%) μπορεί να μην ληφθεί καν υπόψη.