Νόμισμα Πρόσδεσης (Anchor / Pegging currency)

Νόμισμα πρόσδεσης είναι το ισχυρό νόμισμα στο οποίο προσδένεται κι από το οποίο εξαρτάται η συναλλαγματική σοτιμία ενός άλλου νομίσματος προκειμένου να εξασφαλισθεί η σταθερότητα και η αξιοπιστία αυτού. […]

Συναλλαγματική Ισοτιμία / Σταυρωτές Ισοτιμίες (Exchange rate)

Συναλλαγματική ισοτιμία είναι η τιμή στην οποία ανταλλάσσονται δύο εθνικά νομίσματα στην διεθνή αγορά συναλλάγματος, δηλαδή η ποσότητα ενός νομίσματος που απαιτείται για την αγορά μίας μονάδος ενός άλλου νομίσματος. […]