Συνάρτηση Προσφοράς (Supply function)

Συνάρτηση προσφοράς (supply function) είναι η μαθηματική εξίσωση που περιγράφει τη σχέση της συνολικής προσφοράς ενός προϊόντος με τους παράγοντες που την προσδιορίζουν. […]