Συνάρτηση Προσφοράς (Supply function)

Συνάρτηση προσφοράς (supply function) είναι η μαθηματική εξίσωση που περιγράφει τη σχέση της συνολικής προσφοράς ενός προϊόντος με τους παράγοντες που την προσδιορίζουν.

Η γενική μορφή της συνάρτησης προσφοράς είναι η ακόλουθη:

Ππ = f(Τπ, Κ, ε1…εν, σ1…σν, Τυ, ΣΠ, Ταπ)

Δηλαδή η προσφερόμενη ποσότητα ενός προϊόντος (Ππ), είναι συνάρτηση (f):

  • της τιμής του εν λόγω προϊόντος (Τπ)
  • του κόστους παραγωγής (Κ)
  • των δυνατοτήτων κερδοφορίας εναλλακτικών προϊόντων (ε1…εν)
  • της κερδοφορίας προϊόντων που παράγονται μαζί με το συγκεκριμένο προϊόν (σ1…σν)
  • τυχαίων φυσικών ή άλλων γεγονότων (Τυ)
  • των στόχων των παραγωγών (ΣΠ)
  • της αναμενόμενης τιμής του προσφερόμενου προϊόντος σε κάποια μελλοντική περίοδο (Ταπ)

Η πραγματική εκτίμηση μια τέτοιας συνάρτησης δεν είναι εύκολη, γιατί ορισμένα από τα αριθμητικά στοιχεία που χρειάζονται είναι δύσκολο να συγκεντρωθούν.

Για παράδειγμα, στην παραπάνω διατύπωση θα ήταν πολύ δύσκολο να συγκεντρωθούν στοιχεία για τις δυνατότητες κερδοφορίας εναλλακτικών προϊόντων ή για τα σχέδια των παραγωγών.

Έτσι γίνονται εκτιμήσεις συναρτήσεων προσφοράς με βάση ορισμένες απλοποιήσεις.
Δηλαδή συνήθως χρησιμοποιείται η συνάρτηση:

Synartisi prosforas
Συνάρτηση προσφοράς

Το Ππ συμβολίζει την προσφερόμενη ποσότητα, το Τ την τιμή του προϊόντος, και τα β και γ είναι δύο παράμετροι που μπορούν να εκτιμηθούν οικονομετρικά με ανάλυση παλινδρόμησης.

Το σύμβολο γ δείχνει πως μεταβάλλεται η προσφερόμενη ποσότητα όταν αλλάζει η τιμή, ενώ το σύμβολο β ενσωματώνει την επίδραση όλων των παραγόντων που δεν έχουν συμπεριληφθεί στην εξίσωση.

Παράδειγμα:
Αν β = 10.000 και γ = 500 και Τ = 1.000, η εξίσωση θα έχει τη μορφή:
Ππ = 10.000 + (500 * 1.000) = 510.000 μονάδες