Συνάρτηση της Αξίας (Value function)

Συνάρτηση της αξίας είναι μια συνάρτηση που δείχνει την επίδραση των επενδυτών σε πιθανές μεταβολές κέρδους ή ζημιάς. Όπως φαίνεται στο σχήμα η συνάρτηση αξίας είναι: […]