Στρατηγική Barbell (Barbell strategy)

Στρατηγική barbell (barbell strategy) είναι μια επενδυτική στρατηγική στην οποία οι λήξεις των χρεογράφων που περιλαμβάνονται σε ένα χαρτοφυλάκιο είναι συγκεντρωμένες σε δύο άκρα. […]