Στρατηγική Barbell (Barbell strategy)

Στρατηγική barbell (barbell strategy) είναι μια επενδυτική στρατηγική στην οποία οι λήξεις των χρεογράφων που περιλαμβάνονται σε ένα χαρτοφυλάκιο είναι συγκεντρωμένες σε δύο άκρα.

Πιο συγκεκριμένα, είναι μια στρατηγική που εφαρμόζεται κυρίως στα χαρτοφυλάκια επενδύσεων σταθερού εισοδήματος, όπου οι μισές επενδύσεις αποτελούνται από μακροπρόθεσμα ομόλογα και οι άλλες από πολύ βραχυπρόθεσμους τίτλους.

Ο όρος στρατηγική barbell (= μπάρα γυμναστικής) προκύπτει από το γεγονός οι ημερομηνίες λήξης των επενδύσεων είναι συγκεντρωμένες στα δύο άκρα, μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα, ενώ δεν υπάρχει κάποια σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, όπως ακριβώς και το σχήμα μιας μπάρας.

Η στρατηγική barbell χρησιμοποιείται επίσης, εκτός και από τη διαχείριση χαρτοφυλακίου μετοχών, και στην κατανομή περιουσιακών στοιχείων (asset allocation) όπου τα μισά κεφάλαια επενδύονται σε σταθερές βιομηχανίες και περιουσιακά στοιχεία με χαμηλό συντελεστή βήτα και τα άλλα μισά σε βιομηχανίες με υψηλό συντελεστή βήτα, όπως οι τεχνολογικές.

Το αντίθετο της στρατηγικής barbell είναι η στρατηγική bullet (σφαίρα), στην οποία το χαρτοφυλάκιο συγκεντρώνει ομόλογα συγκεκριμένης ωρίμανσης ή διάρκειας.