Ημερολόγιο (Subsidiary journal)

Ημερολόγιο είναι το λογιστικό βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται, με χρονολογική σειρά, οι επιδράσεις των λογιστικών γεγονότων με την μορφή χρεώσεων και πιστώσεων, στα στοιχεία του Ενεργητικού, του Παθητικού και της Καθαρής Θέσης. […]