Απλοποίηση (Simplification)

Απλοποίηση είναι ο ευριστικός κανόνας που οδηγεί τους επενδυτές στο να αγνοούν προοπτικές με εξαιρετικά μικρές πιθανότητες πραγματοποίησης και να θεωρούν ως βέβαιες προοπτικές με εξαιρετικά μεγάλες πιθανότητες πραγματοποίησης. […]

Θεωρία Προοπτικής (Prospect theory)

Θεωρία προοπτικής είναι η θεωρία συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής που ορίζει ότι οι επενδυτές εκτιμούν τα κέρδη και τις ζημιές διαφορετικά, παίρνοντας τις αποφάσεις τους βασιζόμενοι περισσότερο στα αντιληπτά κέρδη απ’ ότι […]