Υπόθεση της Περιοδικότητας των Αποτελεσμάτων (Time period assumption)

Υπόθεση της περιοδικότητας των αποτελεσμάτων είναι μια λογιστική υπόθεση η οποία δέχεται ότι είναι δυνατόν να απεικονιστούν όλες οι περίπλοκες και μεταβαλλόμενες δραστηριότητες της επιχείρησης σε λογιστικές καταστάσεις. […]