Υπόθεση της Περιοδικότητας των Αποτελεσμάτων (Time period assumption)

Υπόθεση της περιοδικότητας των αποτελεσμάτων είναι μια λογιστική υπόθεση η οποία δέχεται ότι είναι δυνατόν να απεικονιστούν όλες οι περίπλοκες και μεταβαλλόμενες δραστηριότητες της επιχείρησης σε λογιστικές καταστάσεις.

Αυτό γίνεται εφικτό θεωρώντας ότι μπορεί να διακοπεί στιγμιαία η συνεχής ροή της δραστηριότητας της επιχείρησης και να διαιρεθεί όλη η διάρκεια της ζωής της σε σχετικά σύντομες, διακριτές χρονικές περιόδους, τις Λογιστικές Χρήσεις.

Στο τέλος των λογιστικών χρήσεων υπολογίζονται τα κέρδη ή οι ζημιές της επιχείρησης για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Όσο συντομότερες είναι αυτές οι περίοδοι, τόσο πιο επιτακτική είναι η ανάγκη για τον λογιστή να εκτιμήσει τα ακριβή ποσά της περιόδου.

Παράδειγμα:
Έστω ότι ένας φόρος πρέπει να πληρώνεται στις 15 Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.

Στο αποτέλεσμα εκμετάλλευσης που υπολογίζεται στις 31 Δεκεμβρίου το ποσό είναι γνωστό, αλλά για το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης του προηγούμενου τριμήνου το ποσό δεν ήταν γνωστό κι έπρεπε να υπολογιστεί.

Είναι αναγκαίο η χρονική περίοδος να απεικονίζεται στον τίτλο των Καταστάσεων Αποτελεσμάτων Χρήσης, στις Καταστάσεις μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και στις Καταστάσεις Ταμειακής Ρευστότητας.

Ο προσδιορισμός “31 Δεκεμβρίου” δεν είναι αρκετός γιατί ο αναγνώστης πρέπει να γνωρίζει αν η κατάσταση καλύπτει την τελευταία εβδομάδα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, τον τελευταίο μήνα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου ή ολόκληρο το χρόνο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.