Τραπεζικές Χορηγήσεις (Bank financing)

Τραπεζικές xορηγήσεις είναι μια βασική λειτουργία των τραπεζών και υλοποιείται με την παροχή πιστώσεων και δανείων. Βασικά είδη χορηγήσεων, από την άποψη της […]