Τραπεζικές Χορηγήσεις (Bank financing)

Τραπεζικές xορηγήσεις είναι μια βασική λειτουργία των τραπεζών και υλοποιείται με την παροχή πιστώσεων και δανείων.

Βασικά είδη χορηγήσεων, από την άποψη της χρονικής τους διάρκειας είναι οι βραχυπρόθεσμες, οι μεσοπρόθεσμες και οι μακροπρόθεσμες, ενώ από την άποψη των παρεχόμενων ασφαλειών από τον δανειολήπτη, οι περισσότερες αναφέρονται σε καλυπτόμενες χορηγήσεις από εμπράγματες ασφάλειες, όπως για παράδειγμα η υποθήκη ακινήτων ή το ενέχυρο σε τίτλους και εμπορεύματα.

Ακόμα οι πιστώσεις διακρίνονται σε παραγωγικές και καταναλωτικές ανάλογα με την οικονομική σφαίρα στην οποία κατευθύνονται και τον σκοπό που εξυπηρετούν.