Θεωρία Κανονικότητας (Norm theory)

Θεωρία κανονικότητας είναι η θεωρία που ορίζει ότι τα αρνητικά ενδεχόμενα γίνονται αντιληπτά από τους επενδυτές ως χειρότερα όταν μπορούν εύκολα να φανταστούν ότι στην θέση τους θα μπορούσε να συμβεί ένα καλύτερο ενδεχόμενο.

Με άλλα λόγια, η αντίδραση στα αποτελέσματα μίας πράξης-δράσης είναι ισχυρότερη από την αντίδραση στα αποτελέσματα μίας απραξίας / αδράνειας / παράλειψης (inaction ή omission).