Τιμή Εξάσκησης (Strike price / Exercise price)

Τιμή εξάσκησης είναι η τιμή στην οποία μπορεί να εξασκηθεί ένα δικαίωμα προαίρεσης (option), ανεξαρτήτως της τιμής που έχει στην αγορά ο υποκείμενος τίτλος.

Τιμή εξάσκησης για τα:

  • call options, είναι η τιμή στην οποία μπορεί να αγοραστεί ο υποκείμενος τίτλος του option (μέχρι την ημερομηνία λήξης)
  • put options, είναι η τιμή στην οποία μπορεί να πωληθεί.

Τιμή εξάσκησης και call options

Αν η τιμή εξάσκησης είναι μικρότερη της αξίας του υποκείμενου τίτλου (in the money / at par), ο επενδυτής κατά την εξάσκηση ή την πώληση του call option θα βγάλει κέρδος.

Αν η τιμή εξάσκησης είναι μεγαλύτερη της αξίας του υποκείμενου τίτλου (out of the money), το option χάνει την αξία του γιατί ο επενδυτής μπορεί να αγοράσει φθηνότερα τον τίτλο στη δευτερογενή αγορά απ’ ότι εξασκώντας το δικαίωμα.

Παράδειγμα:
Ένας επενδυτής αγοράζει ένα call option για 100 μετοχές Χ, με τιμή εξάσκησης 5€ και ημερομηνία λήξης σε ένα χρόνο.

Μετά από ένα χρόνο, αν η μετοχή διαπραγματεύεται σε υψηλότερη τιμή (πχ 6€), ο επενδυτής εξασκεί το δικαίωμα και αγοράζει μετοχές στα 5€, πουλώντας τες στην αγορά 6€ και εισπράττοντας τη διαφορά ως κέρδος.

Αν η τιμή διαπραγματεύεται σε χαμηλότερη τιμή (πχ 4€), ο επενδυτής δεν εξασκεί το δικαίωμα γιατί μπορεί να αγοράσει φτηνότερα από την αγορά.

Τιμή εξάσκησης και put options

Αν η τιμή εξάσκησης είναι μεγαλύτερη της αξίας του υποκείμενου τίτλου (in the money), ο επενδυτής κατά την εξάσκηση ή την πώληση του put option θα βγάλει κέρδος.

Αν η τιμή εξάσκησης είναι μικρότερη της αξίας του υποκείμενου τίτλου (underwater option), το option χάνει την αξία του γιατί ο επενδυτής μπορεί να πουλήσει το ίδιο παράγωγο ακριβότερα στην αγορά απ’ ότι εξασκώντας το δικαίωμα.

Παράδειγμα:
Ένας επενδυτής αγοράζει ένα put option για 100 μετοχές Χ, με τιμή εξάσκησης 5€ και ημερομηνία λήξης σε ένα χρόνο.

Μετά από ένα χρόνο, αν η μετοχή διαπραγματεύεται σε υψηλότερη τιμή (πχ 6€), ο επενδυτής δεν εξασκεί το δικαίωμα γιατί τον συμφέρει περισσότερο να πουλήσει ακριβότερα στην αγορά.

Αν η μετοχή διαπραγματεύεται σε χαμηλότερη τιμή (πχ 4€), ο επενδυτής αγοράζει μετοχές στην αγοραία τιμή και εξασκεί το δικαίωμα πουλώντας τες στην τιμή εξάσκησης, εισπράττοντας τη διαφορά ως κέρδος.