Τιτλοποίηση (Securitisation)

Τιτλοποίηση είναι η ομαδοποίηση χρηματοοικονομικών στοιχείων του Ενεργητικού, όπως είναι τα ενυπόθηκα ομόλογα, και η μεταπώληση τους προς φορέα ειδικού σκοπού, ο οποίος στη συνέχεια εκδίδει τίτλους σταθερού εισοδήματος προς πώληση σε επενδυτές.

Το κεφάλαιο και οι τόκοι αυτών των τίτλων εξαρτώνται από τις εισοδηματικές ροές της ομάδας των αρχικών στοιχείων Ενεργητικού.