Χρυσή Μετοχή (Golden share)

Χρυσή μετοχή είναι μια ονομαστική μετοχή που παρέχει για ορισμένο χρονικό διάστημα από την έκδοσή της προνομιακά δικαιώματα στον κάτοχο αυτής στη γενική συνέλευση των μετόχων (πχ το δικαίωμα της αρνησικυρίας (εξάσκηση βέτο)) σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα κατά την πώληση μετοχών σε ιδιώτες πάνω από ένα ορισμένο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου ή σε άλλες αποφάσεις στρατηγικού χαρακτήρα.

Συχνά οι κυβερνήσεις, με την ιδιότητα του μετόχου, έχουν στην κατοχή τους τέτοιου είδους μετοχές σε δημόσιες επιχειρήσεις όταν βρίσκονται στο στάδιο της ιδιωτικοποίησης και με αυτές κάνουν υποχρεωτική την παροχή υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια και σε όλους τους πολίτες και επιχειρήσεις.