Υπό το άρτιο (Discount / Under par / Below par)

Διαφορά υπό το άρτιο (discount / under par) είναι η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας ενός χρεογράφου κατά την ωρίμανση και της τρέχουσας τιμής του στην αγορά, όταν αυτή είναι χαμηλότερη της ονομαστικής.

Το αντίθετο του “υπό το άρτιο” (discount / below par) είναι το “υπέρ το άρτιο” (premium / over par).

Discount στα ομόλογα

Τα ομόλογα διαπραγματεύονται υπό το άρτιο (discount) επί της ονομαστικής αξίας τους για διάφορους λόγους:

Επίσης ομόλογα που διαπραγματεύονται στη δευτερογενή αγορά και μοιράζουν σταθερά τοκομερίδια θα διαπραγματεύονται υπό το άρτιο (discount / below par) όταν τα επιτόκια των αγορών αυξάνονται.

Αυτό θα συμβεί γιατί ενώ ο επενδυτής λαμβάνει σε αξία το ίδιο ποσό, τα αυξημένα επιτόκια προσφέρουν μεγαλύτερες αποδόσεις σε εναλλακτικές επενδύσεις. Οπότε για να πειστούν οι επενδυτές να αγοράσουν ένα ομόλογο με χαμηλότερες αποδόσεις, αυτό θα πρέπει να πωλείται υπό το άρτιο (discount).

Αντίθετα, η άνοδος των επιτοκίων ή μια βελτιωμένη αξιολόγησης της φερεγγυότητας μπορεί να προκαλέσει την διαπραγμάτευση ενός ομολόγου υπέρ το άρτιο (premium / over par).