Ζητούμενη Τιμή Χρεογράφου (Ask price)

Ζητούμενη τιμή χρεογράφου (ask price) είναι η χαμηλότερη τιμή στην οποία ένας επενδυτής είναι διατεθειμένος να πωλήσει ένα χρεόγραφο.

Το αντίθετο είναι η τιμή προσφοράς χρεογράφου (bid price).