Ζητούμενη Τιμή Χρεογράφου (Ask price)

Ζητούμενη τιμή χρεογράφου (ask price) είναι η χαμηλότερη τιμή στην οποία ένας επενδυτής είναι διατεθειμένος να πωλήσει ένα χρεόγραφο.

Το αντίθετο είναι η τιμή προσφοράς χρεογράφου (bid price).

Τρόπος εκτέλεσης εντολών

Στο βιβλίο εντολών (order book) ενός χρηματιστηρίου, η υψηλότερη τιμή προσφοράς (bid price) και η χαμηλότερη τιμή ζήτησης (asking price) είναι οι πρώτες που εκτελούνται όταν ένας trader εκπληρώσει μια εντολή της αγοράς (market order).

Αυτό σημαίνει ότι μια εντολή πώλησης (selling market order) θα εκπληρωθεί χρησιμοποιώντας την υψηλότερη τιμή προσφοράς (highest bid) και μια εντολή αγοράς (buying market order) με τη χαμηλότερη τιμή ζήτησης (lowest asking price).

Το εύρος μεταξύ της χαμηλότερης τιμής ζήτησης και της υψηλότερης τιμής προσφοράς είναι αυτό που είναι γνωστό ως αγοραστική διαφορά (market spread).

Μια αγορά με μεγάλη ρευστότητα τείνει να έχει μικρότερο spread επειδή οι πλευρές αγοράς και πώλησης αποτελούνται από περισσότερες εντολές, δηλαδή υπάρχουν περισσότεροι επενδυτές που είναι πρόθυμοι να καταθέσουν μια εντολή στο βιβλίο εντολών.

Limit sell order

Κατά τον καθορισμό οριακής εντολής πώλησης (limit sell order), ένα άτομο μπορεί να ορίσει μια συγκεκριμένη τιμή ζήτησης (asking price), αλλά εάν η τιμή του δεν είναι η χαμηλότερη, δεν θα είναι η πρώτη που θα εκτελεστεί. Απλώς θα προσθέσει βάθος (depth) στο υπάρχον βιβλίο εντολών για το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο.

Αντίθετα, όταν χρησιμοποιούν μια εντολή αγοράς (market order), οι επενδυτές δεν μπορούν να ορίσουν τη ζητούμενη τιμή (asking price) χειροκίνητα και η εντολή τους θα εκτελεστεί αμέσως σύμφωνα με την καλύτερη διαθέσιμη τιμή, που θα είναι και η υψηλότερη προσφορά (bid) στο βιβλίο εντολών.