Ζητούμενη Τιμή Χρεογράφου (Ask price)

Ζητούμενη τιμή (χρεογράφου) (ask price) είναι η χαμηλότερη τιμή, στην οποία ένας επενδυτής είναι διατεθειμένος να πωλήσει ένα χρεόγραφο. Στο βιβλίο εντολών (order book) ενός χρηματιστηρίου, η υψηλότερη τιμή προσφοράς (bid price) και η […]