Αυτοτελής Λογιστική Οντότητα (Economic entity assumption)

Ανακατεύθυνση στον ορισμό για την Υπόθεση Αυτοτελούς Λογιστικής Οντότητας