Υπόθεση της Αυτοτελούς Λογιστικής Οντότητας (Economic entity assumption)

Υπόθεση της αυτοτελούς λογιστικής οντότητας είναι μια λογιστική υπόθεση που δέχεται ότι ο λογιστής κάνει πάντα σαφή διάκριση μεταξύ των φορέων της επιχείρησης και της επιχειρησιακής οντότητας. […]