Λογιστικές Υποθέσεις (Accounting assumptions)

Λογιστικές υποθέσεις είναι οδηγίες που διευκολύνουν την επίλυση σύνθετων πρακτικών θεμάτων, περιορίζουν τον αριθμό των μεταβλητών και συγχρόνως αυξάνουν τη δυνατότητα ελέγχου στη διαδικασία αντιμετώπισης κάποιου προβλήματος. […]

Υπόθεση της Περιοδικότητας των Αποτελεσμάτων (Time period assumption)

Υπόθεση της περιοδικότητας των αποτελεσμάτων είναι μια λογιστική υπόθεση η οποία δέχεται ότι είναι δυνατόν να απεικονιστούν όλες οι περίπλοκες και μεταβαλλόμενες δραστηριότητες της επιχείρησης σε λογιστικές καταστάσεις. […]

Υπόθεση της Αυτοτελούς Λογιστικής Οντότητας (Economic entity assumption)

Υπόθεση της αυτοτελούς λογιστικής οντότητας είναι μια λογιστική υπόθεση που δέχεται ότι ο λογιστής κάνει πάντα σαφή διάκριση μεταξύ των φορέων της επιχείρησης και της επιχειρησιακής οντότητας. […]

Υπόθεση της Συνέχειας της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (Going concern principle)

Η υπόθεση της συνέχειας της επιχειρηματικής δραστηριότητας υποθέτει ότι μια επιχείρηση θα συνεχίσει να υπάρχει έτσι ώστε να διεκπεραιώσει όλες της τις υποχρεώσεις και δεν θα ρευστοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία της στο εγγύς μέλλον. […]

Σταθερότητα της Αγοραστικής Δύναμης της Νομισματικής Μονάδας (Monetary unit assumption)

Σταθερότητα της αγοραστικής δύναμης της νομισματικής μονάδας μέτρησης είναι μια βασική υπόθεση στη Λογιστική που δέχεται ότι η αγοραστική δύναμη του νομίσματος στο οποίο γίνονται οι συναλλαγές παραμένει σταθερή διαχρονικά. […]

Βάση των Δεδουλευμένων (Accrual accounting)

Βάση των δεδουλευμένων είναι μία λογιστική υπόθεση που αναφέρει ότι η επίπτωση συναλλαγών και άλλων γεγονότων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναγνωρίζονται όταν συμβαίνουν και όχι όταν εισπράττονται ή καταβάλλονται μετρητά.