Αναλογία Διαθέσιµων Κερδών (Return on total assets)

Return on total assets είναι ένας χρηματοοικονομικός δείκτης ο οποίος ενδιαφέρει τους μετόχους μιας επιχείρησης και δείχνει την αναλογία των διαθέσιμων κερδών της, ως προς την αξία του συνολικού Ενεργητικού της.