Απόδοση Περιουσιακών Στοιχείων / Απόδοση Στοιχείων Ενεργητικού (Return on total assets (ROA))

Απόδοση περιουσιακών στοιχείων ή Απόδοση στοιχείων Ενεργητικού (ROA) είναι ένας χρηματοοικονομικός δείκτης ο οποίος ενδιαφέρει τους μετόχους μιας επιχείρησης και δείχνει την αναλογία των διαθέσιμων κερδών της, ως προς την αξία του συνολικού Ενεργητικού της.

Πιο συγκεκριμένα, είναι ένας δείκτης κερδοφορίας που προκύπτει εάν διαιρεθεί το καθαρό εισόδημα των τελευταίων δώδεκα μηνών με τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία. Το πηλίκο εμφανίζεται σαν ποσοστό επί τοις εκατό.

Το ROA μπορεί να διασπασθεί σε απόδοση επί των πωλήσεων (=net income/sales) πολλαπλασιαζόμενο με τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων (=sales/assets).

ROA = Net Income / Assets = [ (Net Income / Sales) * (Sales / Assets) ]