Αποδοτέο Κέρδος (Attributable profit)

Αποδοτέο κέρδος είναι το καθαρό κέρδος μιας εταιρίας ή ενός οµίλου εταιριών, συµπεριλαµβανοµένου και του ποσοστού επί των κερδών των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών.

Απόδοση Περιουσιακών Στοιχείων / Απόδοση Στοιχείων Ενεργητικού (Return on total assets (ROA))

Απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA)είναι ένας χρηματοοικονομικός δείκτης ο οποίος ενδιαφέρει τους μετόχους μιας επιχείρησης και δείχνει την αναλογία των διαθέσιμων κερδών της, ως προς την αξία του συνολικού […]

Κεφαλαιακά Κέρδη / Κεφαλαιακές Ζημίες (Capital gain / Capital loss)

Κεφαλαιακό κέρδος είναι μία αύξηση της αξίας του κεφαλαίου μιας επένδυσης εάν αυτή ρευστοποιηθεί, όπως μια μετοχή, ένα ομόλογο ή ένα ακίνητο. […]

Φυσιολογικό Κέρδος (Normal profit)

Φυσιολογικό κέρδος είναι η αμοιβή του οργανωτή της παραγωγής μίας επιχειρηματική δραστηριότητας κι αντιπροσωπεύει το ελάχιστο ποσό χρημάτων που πρέπει να κερδίζει η επιχείρηση για να συνεχίσει την παραγωγική της δραστηριότητα.