Αναμενόμενη Απόδοση Χρεογράφου (Expected yield)

Ανακατεύθυνση στον ορισμό για Απόδοση Χρεογράφου