Ανοχή Κινδύνου (Risk tolerance)

Ανοχή κινδύνου είναι τα αποδεκτά επίπεδα κινδύνου που αναλαμβάνει ένας επενδυτής προκειμένου να επιτύχει τις αποδόσεις που επιθυμεί στις επενδύσεις του.

Όσο μεγαλύτερη είναι η ανοχή στον κίνδυνο τόσο μεγαλύτερη είναι η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του με μετοχές υψηλού κινδύνου, χρεόγραφα και ξένα νομίσματα.