Αντιπληθωριστικό Κενό (Anti-inflationary gap)

Αντιπληθωριστικό κενό είναι το οικονομικό φαινόμενο το οποίο υπάρχει όταν στο επίπεδο πλήρους απασχόλησης, η συνολική ζήτηση είναι μικρότερη από το προϊόν το οποίο παράγεται.

Το αντιπληθωριστικό κενό ισούται με τη διαφορά μεταξύ της συνολικής ζήτησης και της συνολικής προσφοράς, πάντα σε επίπεδο πλήρους απασχόλησης.