Νομισματικός Πληθωρισμός (Monetary inflation)

Νομισματικός πληθωρισμός είναι ο πληθωρισμός που δημιουργείται με τη μείωση των επιτοκίων και την υπερβολική αύξηση της κυκλοφορίας του χρήματος σαν μέτρο τόνωσης της οικονομίας συνήθως σε […]

Αναπτυξιακός / Υγιής Πληθωρισμός (Growth / Healthy inflation)

Αναπτυξιακός ή υγιής πληθωρισμός είναι ο ελεγχόμενος χαμηλός πληθωρισμός που προκαλεί αύξηση της ζήτησης, των εισοδημάτων και των κερδών των επιχειρήσεων και μείωση της ανεργίας

Αντιπληθωριστικό Κενό (Anti-inflationary gap)

Αντιπληθωριστικό κενό είναι το οικονομικό φαινόμενο το οποίο υπάρχει όταν στο επίπεδο πλήρους απασχόλησης, η συνολική ζήτηση είναι μικρότερη από το προϊόν το οποίο παράγεται. […]

Αφανής Πληθωρισμός (Hidden inflation)

Αφανής πληθωρισμός είναι ο πληθωρισμός που εμφανίζεται όταν υπάρχουν πληθωριστικές πιέσεις αλλά εξουδετερώνονται με συνέπεια να μην αυξάνονται οι τιμές.

Η εξουδετέρωση αυτή μπορεί να επιτευχθεί με […]

Πληθωρισμός Αδράνειας (Inertial inflation)

Πληθωρισμός αδράνειας είναι ο πληθωρισμός, του οποίου ο ρυθμός αύξησης παραμένει σταθερός. Διαφέρει από τον στασιμοπληθωρισμό που συναντάται όταν υπάρχει ταυτόχρονα πληθωρισμός κι ανεργία (ύφεση). […]

Κατευθυνόμενος Πληθωρισμός (Directed inflation)

Κατευθυνόμενος πληθωρισμός είναι ένα είδος πληθωρισμού ο οποίος υπάρχει όταν οι νομισματικές αρχές αυξάνουν την προσφορά χρήματος. […]

Εισαγόμενος Πληθωρισμός (Imported inflation)

Εισαγόμενος πληθωρισμός είναι ένα είδος πληθωρισμού ο οποίος εμφανίζεται στην περίπτωση αύξησης των τιμών των πρώτων υλών ή αύξησης της ζήτησης των εγχώριων προϊόντων από το εξωτερικό. […]

Πληθωρισμός Κόστους (Cost-push inflation)

Πληθωρισμός κόστους είναι ένα είδος πληθωρισμού ο οποίος εμφανίζεται συνήθως σε περιόδους υποτονικής οικονομικής δραστηριότητας και οφείλεται κυρίως στις ατέλειες του μηχανισμού της αγοράς και στους φόρους. […]

Πληθωρισμός Ζήτησης (Demand-pull inflation)

Πληθωρισμός ζήτησης είναι ένα είδος πληθωρισμού ο οποίος εμφανίζεται σε περιόδους έντονης οικονομικής δραστηριότητας και δημιουργείται επειδή η αύξηση της συνολικής ζήτησης υπερβαίνει το επίπεδο του προϊόντος της οικονομίας που […]

Πληθωρισμός (Inflation)

Πληθωρισμός είναι η τάση αύξησης του γενικού επιπέδου των τιμών στην οικονομία. Το μέγεθος του πληθωρισμού προσδιορίζεται από την εξέλιξη του δείκτη τιμών των αγαθών και των υπηρεσιών και ειδικότερα, προσδιορίζεται από […]