Απαιτήσεις / Εισπρακτέοι Λογαριασμοί (Accounts receivable)

Εισπρακτέοι λογαριασμοί ή Απαιτήσεις είναι μελλοντικές απαιτήσεις πληρωμής που έχει από τους πελάτες της μία εταιρία και οφείλονται στην παροχή υπηρεσιών ή την πώληση προϊόντων επί πιστώσει.

Θεωρούνται μέρος από το κυκλοφορούν Ενεργητικό στον Ισολογισμό γιατί αποτελεί νομική υποχρέωση για τον πελάτη η καταβολή χρημάτων για την αποπληρωμή του χρέους του.

Μία πώληση θεωρείται απαίτηση μετά την παραλαβή τιμολογίου από τον πελάτη.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις λειτουργούν επιτρέποντας ένα μέρος των πωλήσεων τους να γίνονται επί πιστώσει. Αυτού του τύπου οι πωλήσεις γίνονται σε τακτικούς ή ειδικούς πελάτες με σκοπό να αποφύγουν την ταλαιπωρία φυσικής πληρωμής για κάθε συναλλαγή.

Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (long term receivables) προέρχονται από πωλήσεις αγαθών με μακροχρόνια πίστωση, δηλαδή λήγουν μετά το τέλος της επόμενης λογιστικής χρήσης.

Όταν μια εταιρία οφείλει χρήματα στους προμηθευτές της ή σε τρίτα μέρη, έχει πληρωτέους λογαριασμούς.

Εισπρακτέοι λογαριασμοί και ιδιώτες

Οι εισπρακτέοι λογαριασμοί δεν αναφέρονται μόνο στις επιχειρήσεις, αλλά και σε ιδιώτες. Οι εργαζόμενοι έχουν απαιτήσεις (εισπρακτέους λογαριασμούς) με τη μορφή μηνιαίων μισθών, δηλαδή τους οφείλονται χρήματα για υπηρεσίες που έχουν προσφέρει στο παρελθόν.