Ενεχυρίαση Εισπρακτέων Απαιτήσεων (Assignment of accounts receivable)

Ενεχυρίαση εισπρακτέων απαιτήσεων είναι η ενεχυρίαση των απαιτήσεων μιας επιχείρησης έναντι λήψης δανείου. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση μεταβιβάζει […]

Απαιτήσεις / Εισπρακτέοι Λογαριασμοί (Accounts receivable)

Εισπρακτέοι λογαριασμοί ή Απαιτήσεις είναι μελλοντικές απαιτήσεις πληρωμής που έχει από τους πελάτες της μία εταιρία και οφείλονται στην παροχή υπηρεσιών ή την πώληση προϊόντων επί πιστώσει. […]