Αποσβεστέα Αξία (Depreciable value)

Αποσβεστέα αξία ενός αποσβέσιμου παγίου περιουσιακού στοιχείου είναι το ιστορικό κόστος, μειωμένο κατά την υπολειμματική αξία του παγίου, στο τέλος της διάρκειας της παραγωγικής του χρήσης.