Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (Accumulated depreciation)

Συσσωρευμένες αποσβέσεις είναι το άθροισμα των ετήσιων ποσών της απόσβεσης ενός στοιχείου του Ενεργητικού, σε όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του αγαθού αυτού.