Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (Accumulated depreciation)

Συσσωρευμένες αποσβέσεις είναι το άθροισμα των ετήσιων ποσών της απόσβεσης ενός στοιχείου του Ενεργητικού, σε όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του αγαθού αυτού.

Αποσβεστέα Αξία (Depreciable value)

Αποσβεστέα αξία ενός αποσβέσιμου παγίου περιουσιακού στοιχείου είναι το ιστορικό κόστος, μειωμένο κατά την υπολειμματική αξία του παγίου, στο τέλος της διάρκειας της παραγωγικής του χρήσης. […]

Απόσβεση (Depreciation / Amortisation)

Απόσβεση ονομάζεται η μείωση της αξίας ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου από τη φθορά που υπέστη αυτό, είτε λόγω της παρόδου του χρόνου, είτε λόγω της χρήσεως, είτε […]