Αρχή της Αναγνώρισης των Εσόδων (Revenue recognition principle)

Η λογιστική αρχή της αναγνώρισης των εσόδων ορίζει ότι τα έσοδα μίας επιχείρησης αναγνωρίζονται καθώς ένα προϊόν πωλείται ή μία υπηρεσία παρέχεται, ανεξαρτήτως του πότε πραγματικά εισπράττονται τα χρήματα.

Σύμφωνα δηλαδή με αυτή τη βασική λογιστική αρχή, μία εταιρία μπορεί να κερδίσει και να αναγνωρίσει έσοδα 10.000€ τον πρώτο μήνα λειτουργίας της, αλλά να εισπράξει 0€ σε πραγματικά χρήματα το ίδιο χρονικό διάστημα.

Παράδειγμα:
Μία εταιρεία Α παρέχει μία υπηρεσία με αξία 100€. Η εταιρία πρέπει να αναγνωρίσει τα έσοδα των 100€ μετά την παροχή της υπηρεσίας, ανεξαρτήτως του αν ο πελάτης πληρώσει αμέσως ή μετά από ένα μήνα.

Οι πιο βασικές και σημαντικές λογιστικές αρχές είναι: