Αρχή της Αποκάλυψης (Full disclosure principle)

Αρχή της αποκάλυψης ή αρχή της πλήρους γνωστοποίησης είναι η λογιστική αρχή που ορίζει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να πληροφορούν τους τρίτους για κάθε γεγονός ή κατάσταση του οποίου η συμβολή στη λήψη ορθολογικών αποφάσεων είναι καθοριστική.

Υφίστανται πάντως μερικοί περιορισμοί για την προστασία της επιχείρησης.

Οι πιο βασικές και σημαντικές λογιστικές αρχές είναι: