Αρχή της Σημαντικότητας (Materiality principle)

Αρχή της Σημαντικότητας είναι μία λογιστική παραδοχή που επιτρέπει την παρέκκλιση από ορισμένες λογιστικές Αρχές αν τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν είναι αμελητέα ή/και ασήμαντα. […]

Λογιστικές Παραδοχές (Accounting deviations)

Οι λογιστικές παραδοχές καθορίζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις λογιστικές αρχές, χωρίς να επηρεάζεται η χρησιμότητα των λογιστικών πληροφοριών. […]

Αρχή της Συντηρητικότητας (Conservatism principle)

Αρχή της συντηρητικότητας είναι μια λογιστική αρχή η οποία ορίζει ότι ο λογιστής όταν έχει επιλογή μέσα από πολλές εναλλακτικές και αποδεκτές λύσεις, θα πρέπει να επιλέξει αυτή η οποία θα έχει τη μικρότερη δυνατή ευνοϊκή επίδραση στην παρουσίαση της χρηματοοικονομικής […]