Αρχή του Ιστορικού Κόστους (Historical cost principle)

Η αρχή του ιστορικού κόστους ορίζει ότι το λογιστικό σύστημα πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το κόστος των παραγωγικών συντελεστών της επιχείρησης, δηλαδή την τιμή στην οποία τους απέκτησε.

Αρχή του ιστορικού κόστους είναι μία από τις Λογιστικές Αρχές οι πιο βασικές και σημαντικές εκ των οποίων είναι: