Υπόθεση της Αυτοτελούς Λογιστικής Οντότητας (Economic entity assumption)

Υπόθεση της αυτοτελούς λογιστικής οντότητας είναι μια λογιστική υπόθεση κατά την οποία πρέπει πάντα να γίνεται σαφή διάκριση μεταξύ των φορέων της επιχείρησης και της επιχειρησιακής οντότητας.

Δηλαδή, η προσοχή εστιάζεται μόνο σε γεγονότα και οικονομικές πληροφορίες που αφορούν την επιχείρηση και όχι τους ιδιοκτήτες της, τους διαχειριστές της ή άλλες οικονομικές μονάδες, παρά μόνο αν έχουν άμεση επίδραση σε αυτή.

Παράδειγμα:
Αν ένας επιχειρηματίας αγοράσει υπολογιστή για προσωπική του χρήση η Λογιστική δεν ενδιαφέρεται, σε αντίθεση με την  πραγματοποίηση της αγοράς χρησιμοποιώντας κεφάλαια της επιχείρησης.