Αξία Ενεργητικού (Asset value)

Αξία Ενεργητικού είναι η τιμή με την οποία μπορούν να πωληθούν τα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης.