Κανόνας του Bayes (Bayes rule)

Κανόνας του Bayes είναι στη στατιστική ο κανόνας που ορίζει ότι οι προγενέστερες πιθανότητες και οι νέες πληροφορίες οδηγούν στις μεταγενέστερες πιθανότητες.